Com es produeix un doble vidre (DGU)?


La fabricació d'una unitat de doble vidre comporta el muntatge d'almenys 2 vidres, separats per una o més càmeres d'aire o argó, i segellats hermèticament al llarg del seu perímetre amb dos segellants.

Pas 1: Tall de peces


El vidre, a PLF, Plateau longueur Fabrication, (6000 x 3210 mm aprox.), es talla segons les dimensions requerides.
En el cas d'un vidre de "capa tova", s'elimina la capa de les vores abans del seu assemblatge per assegurar l'adhesió entre el vidre i els segellants i evitar amb el pas del temps la possible corrosió d'aquesta capa.

Pas 2: Perfil de la cambra d'aire


El perfil espaiador de la cambra d'aire, s'omple parcialment amb dessecant.
Això garanteix que la cavitat, omple amb aire deshidratat, gas inert o argó, es mantingui lliure d'humitat.

Pas 3: Primer Segellat


S'aplica un primer segellat de butil a banda i banda del perfil espaiadora per aconseguir el segellat hermètic amb els dos vidres que conformen el doble vidre.

Pas 4: Neteja


Cada vidre es neteja acuradament en condicions controlades, per assegurar així una adherència perfecta del segellant i del butil sobre la superfície del vidre.

Pas 5: Posició del marc de la càmera


El marc es posa manual o automàticament al llarg del perímetre del primer vidre.

Pas 6: Premsat


La segona full es posa davant de la primera, manual o automàticament, dins de la cadena de producció del doble vidre. Ambdues fulles es pressionen contra el perfil de la cambra d'aire.

Pas 7: Ompliment de gas


Sovint el gas argó s'utilitza per substituir l'aire deshidratat entre les fulles de vidre.
L'ompliment de gas argó en doble envidrament ofereix unes propietats tèrmiques millorades (valors "U" més baixos) comparat amb l'aire aplicat per al mateix propòsit.

Pas 8: Segellat secundari i etiquetatge


Segons les especificacions del projecte i de l'ús, el doble vidre pot tenir un segon segellat de polisulfur, poliuretà o de silicona. Aquest proporciona força mecànica dins del doble vidre. Finalment, un cop acabat el doble vidre, es col.loquen les etiquetes amb tots els detalls de la comanda.

Aplicacions


Finestres
Lluernaris
Façanes
Portes