Codi Tècnic de l'Edificació CTELes normes que regulen les condicions d'utilització de vidre en edificació vénen establertes principalment per les disposicions que estableix el Codi Tècnic de l'Edificació (www.codigotecnico.org). Aquest marc normatiu de referència a Espanya ve impulsat per la Llei 38/1999 Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE).

El codi tècnic de l'edificació estableix els criteris mínims que han de complir els edificis pel que fa a exigències d'Estalvi Energètic, Protecció antiagressió, Seguretat d'ús, Protecció Acústica i Protecció del medi-ambient.

L'objectiu del CTE és reduir les demandes energètiques així com millorar el benestar de les persones. Aquest codi uneix normes anteriors a nivell europeu (UNE) i les anteriors Normes Bàsiques de l'Edificació (NBE), encara que no és l'únic marc de referència.

Les normes de referència a Espanya per a productes de vidre per a la construcció són les següents:.

VIDRE BASE
CTE

UNE-EN 572-1 Vidre base: Definicions i propietats.
UNE-EN 572-2 Vidre base: Vidre pla.
UNE-EN 572-3 Vidre base: Vidre armat polit.
UNE-EN 572-4 Vidre base: Vidre estirat.
UNE-EN 572-5 Vidre base: Vidre imprès.
UNE-EN 572-6 Vidre base: Vidre imprès armat.
UNE-EN 572-7 Vidre base: Vidre de perfil en "U".
UNE-EN 572-8 Vidre base: Dimensions i tall final.
UNE-EN 572-9 Vidre base: Avaluació de conformitat.

VIDRE LAMINAT
UNE-EN 1063 Assaig i classificació Antibalas.
UNE-EN 356 Assaig i classificació a l'atac manual.
UNE-EN ISO 12.543-1 Vidre laminat: Definició i descripció. Components.
UNE-EN ISO 12.543-2 Vidre laminat de seguretat.
UNE-EN ISO 12.543-3 Vidre laminat.
UNE-EN ISO 12.543-4 Vidre laminat: Mètodes d'assaig de durabilitat.
UNE-EN ISO 12.543-5 Vidre laminat: Dimensions i acabat de vores.
UNE-EN ISO 12.543-6 Vidre laminat: Aspecte.
UNE 108.134 Equivalències nivells blindatge entre les normes UNE 108.131 (Anul.lada) i UNE EN-1063.
UNE-EN 13.541 Vidre de seguretat: Assaig i classificació resistència a l'explosió.
UNE-EN 12.600 Assaig pendular: Mètode d'assaig i classificació.

VIDRE TREMPAT/TERMOENDURIBLES
UNE-EN 12.150-1 Temple: Definicions.
UNE-EN 12.150-2 Temple: Conformitat.
UNE-EN 1863-1 termoendurit: Definició.
UNE-EN 1863-2 termoendurit: Conformitat.
UNE-EN 14.179-1 Heat Soak: Definició.
UNE-EN 14.179-2 Heat Soak: Avaluació Conformitat.
UNE-EN 14.321-1 Temple vidre alcalinoterri: Definició.
UNE-EN 14.321-2 Temple vidre alcalinoterri: Conformitat.

VIDRE DE CAPA
UNE-EN 1096-1 Vidres de capa: Definicions.
UNE-EN 1096-2 Vidres de capa: Assaigs classe A, B i S.
UNE-EN 1096-3 Vidres de capa: Assaigs classe C i D.
UNE-EN 1096-4 Vidres de capa: Avaluació conformitat.

UNITAT DE VIDRE AÏLLANT
UNE-EN 1279-1 UVA: Generalitats, toleràncies dimensionals i regles per a la descripció del sistema.
UNE-EN 1279-2 UVA: Assaig llarg termini humitat.
UNE-EN 1279-3 UVA: Assaig llarg termini. Fuga concentració gas.
UNE-EN 1279-4 UVA: Assaig llarg termini segellats perimetrals.
UNE-EN 1279-5 UVA: Avaluació de conformitat.
UNE-EN 1279-6 UVA: Assaigs periòdics i control en fàbrica.

VIDRE RESISTENT AL FOC
UNE-EN 357 Classificació de la resistència al foc.